Algemene voorwaarden

Abonnementsovereenkomsten

De Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden vormen samen de overeenkomst (“Overeenkomst” of “Abonnementsovereenkomst”) die van toepassing is op uw (“Abonnee”) toegang tot en gebruik van de diensten (“Diensten”) van boa vets for vets b.v., met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Kloosterbempden 14 bus 14 en met ondernemingsnummer 0771.469.803 (“boa”). Onder Abonnee is tevens vervat elke persoon die via de Abonnee toegang heeft tot de Diensten van boa.

boa behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten op enig moment te wijzigen met inachtneming van een schriftelijke kennisgevingstermijn van 30 dagen. Indien u de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt, kunt u uw abonnement per e-mail opzeggen binnen deze kennisgevingstermijn.

De Diensten omvatten alle diensten die boa in het verleden, heden en de toekomst aanbiedt aan haar Abonnees waaronder toegang tot de website via www.boavetsforvets.be die voor iedereen toegankelijk is en toegang tot het platform dat exclusief toegankelijk is voor de Abonnees via www.boavetsforvets.com (“Platform”). Via de website, het Platform en onze brochures vindt u op elk moment de meest recente omschrijving en informatie omtrent onze Diensten. Alle vragen of opmerkingen daarover kunnen worden gericht aan info@boavetsforvets.be.

Raadpleeg ons Privacybeleid via www.boavetsforvets.be/privacy-cookies/ voor informatie over de wijze waarop boa persoonsgegevens en andere gegevens die worden verkregen van een Abonnee of andere gebruiker van de Diensten verzamelt, gebruikt en bekend maakt.

1. REGISTRATIE VOOR DE DIENSTEN

Indien u een abonnement wenst te nemen op de Diensten, dient u zich te registreren door informatie over uzelf en, indien u de registratie uitvoert namens een entiteit, informatie over de betreffende entiteit te verstrekken. Tevens verbindt u er zich toe om alle informatie te delen die noodzakelijk is voor de uitvoering van de Diensten. U verklaart dat de gegevens die u verstrekt nauwkeurig, volledig en actueel zijn.  Onvolledige of onjuiste informatie verschaffen, wordt aanzien als een schending van deze Overeenkomst. Dit kan leiden tot beëindiging van de Overeenkomst. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het in stand houden van de beveiliging en geheimhouding van het wachtwoord voor uw account.  Daarnaast bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden door middel van uw gebruikers-id en wachtwoord.  U gaat ermee akkoord de Diensten, of enig onderdeel daarvan, niet te raadplegen of te gebruiken, of te proberen dat te doen, met gebruikmaking van de identiteit of de registratiegegevens van enig andere persoon dan uzelf.  U gaat ermee akkoord boa onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw gebruikers-id of wachtwoord. 

2. PRIJS, LOOPTIJD EN BEËINDIGING

De prijs van het abonnement (“Abonnementsprijs”) is gebaseerd op de omzet van het laatst afgesloten boekjaar van de Abonnee en is gebaseerd op een schema dat jaarlijks wordt vastgesteld door boa met overzicht van de verschillende drempelbedragen en bijhorende Abonnementsprijs (“Prijsschema”). De Abonnee verklaart dat de meegedeelde omzet nauwkeurig, volledig en actueel is volgens de geldende boekhoudkundige principes. De Abonnee verbindt er zich toe om op eerste verzoek van boa een attest voor te leggen waaruit de omzet blijkt voor de boekjaren vanaf de datum waarop de Overeenkomst werd aangegaan. Indien blijkt dat een foutieve omzet werd meegedeeld, is de Abonnee het verschil in prijs verschuldigd voor de toepasselijke jaren. De Abonnementsprijs is vast per jaar zodat een vroegtijdige stopzetting van de Overeenkomst geen terugbetaling van de Abonnementsprijs met zich meebrengt, behalve in de gevallen waarin boa de voorwaarden van de Overeenkomst heeft gewijzigd en de Abonnee hierop de Overeenkomst heeft beëindigd binnen de voorziene termijn.

De Abonnementsprijs wordt per kwartaal of per jaar betaald via de uitreiking van een factuur. In geval van een betaling op jaarbasis wordt een korting van 10% op de Abonnementsprijs verrekend op de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 1 maand na factuurdatum. Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet binnen de 15 dagen na factuurdatum worden gemeld. Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de factuurdatum tot op de dag van gehele betaling en tevens een schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van 75 EUR, onverminderd het recht om de werkelijke schade te verhalen.

De Overeenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur van 1 jaar en wordt, behoudens opzegging van de Overeenkomst uiterlijk 1 maand voordien, telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Bij elke verjaardag van de Overeenkomst wordt de Abonnementsprijs aangepast op basis van het Prijsschema. Indien de Abonnee niet akkoord gaat met de aanpassing van de Abonnementsprijs, heeft de Abonnee alsnog het recht om de Overeenkomst te beëindigen binnen de 14 dagen na de kennisgeving van de aanpassing. De Overeenkomst kan worden opgezegd via e-mail of op andere wijze met inachtname van de hier bepaalde voorwaarden. Het komt de partij die de opzegging heeft gedaan toe om te bewijzen dat de opzegging geldig werd gedaan en werd ontvangen door de andere partij.

De Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd in geval van een ernstige tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst of in geval van ontbinding, alarmbelprocedure of insolventieprocedure in de zin Boek XX van het Wetboek Economisch Recht. Ondermeer een achterstand in betaling van een factuur gedurende 2 maanden of wederkerende laattijdige betaling van facturen wordt aanzien als een ernstige tekortkoming. boa heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling te schorsen indien zij goede redenen heeft om aan te nemen dat er een ernstige tekortkoming is in hoofde van de Abonnee. In zulks geval heeft boa 1 maand de tijd om de Overeenkomst te beëindigen of de schorsing op te heffen.

Enkel onafhankelijke dierenartspraktijken met als doelgroep kleine huisdieren kunnen Abonnee zijn wat met zich meebrengt dat wanneer een Abonnee op gelijk welke wijze ophoudt een onafhankelijke dierenartspraktijk te zijn, dit automatisch de onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst met zich meebrengt.

In het geval van beëindiging van de Overeenkomst blijven de verplichtingen uit de artikelen 5, 7, 10 en 14 van kracht.

3. REBATE

In het kader van de Diensten treedt boa op als tussenpersoon in onderhandeling met groothandelaars en leveranciers voor de aankoop van goederen en diensten ten behoeve van haar Abonnees. Elke Abonnee heeft recht op een terugbetaling (“Rebate”) die gebaseerd is op de kortingen die boa voor een kalenderjaar is overeengekomen voor die goederen en diensten en het verbruik daarvan door de respectievelijke Abonnee gedurende dat kalenderjaar. De Rebate wordt door boa berekend in het 1ste kwartaal volgend op het afgesloten kalenderjaar en de Abonnee ontvangt uiterlijk op het einde van het 1ste kwartaal een individuele berekening van zijn Rebate en een bijhorende creditnota. Abonnees die hun Overeenkomst afsluiten na 30 september ontvangen slechts Rebate voor goederen en diensten besteld vanaf 1 januari daaropvolgend. Om de Rebate te kunnen berekenen, is de Abonnee verplicht om toestemming te verlenen aan de respectievelijke groothandelaars en leveranciers om de informatie te delen met boa die nodig is om te berekenen hoeveel goederen van welke leveranciers de Abonnee in een bepaald kalenderjaar heeft aangekocht. Zonder deze toestemming kan boa geen Rebate toekennen aan de Abonnee.

4. VERPLICHTINGEN ABONNEE EN DELEN VAN INFORMATIE

De Abonnee verbindt er zich toe om op verzoek alle informatie te delen die boa nodig heeft om haar Diensten te leveren. Bij gebreke aan ontvangst van de nodige informatie, kan boa de Diensten niet leveren en zijn de verplichtingen van boa dienaangaande opgeschort tot op het moment van het ontvangen van de benodigde informatie zonder dat dit recht geeft aan de Abonnee om zijn verplichtingen op te schorten. Alle informatie die in dit kader wordt gedeeld, wordt door boa uitsluitend gebruikt om haar Diensten te leveren en wordt slechts zo lang bijgehouden als strikt noodzakelijk voor de levering van haar Diensten.

4.1. ABONNEES DIE GEBRUIK MAKEN VAN DIENSTEN ROND OPLEIDINGEN

De Abonnee heeft via boa rechtstreeks toegang tot geaccrediteerde opleidingen via het leerplatform van Online Vet Training (OVT). De Abonnee is verplicht om de gevraagde persoonsgegevens van hun medewerkers die in aanmerking komen met boa te delen waarna de medewerkers een persoonlijke login ontvangen voor het leerplatform van OVT. Indien er gratis assistentenopleidingen inbegrepen zijn in de Abonnementsprijs, dan kan er per Abonnee slechts 1 assistent tegelijkertijd deelnemen aan deze gratis opleiding.

4.2. ABONNEES DIE GEBRUIK MAKEN VAN DIENSTEN ROND SOCIALE MEDIA

De Abonnee kan beroep doen op boa om regelmatig posts te plaatsen op de sociale mediakanalen van de Abonnee. De Abonnee is verplicht om aan te geven of hij de posts manueel of automatisch wil laten verlopen. Indien dit manueel verloopt, stelt boa regelmatig posts ter beschikking van de Abonnee en draagt de Abonnee zelf zorg voor de publicatie ervan. Indien dit automatisch verloopt, is de Abonnee verplicht om de inloggegevens van de respectievelijke sociale mediakanalen te delen met boa; de Abonnee ontvangt de posts via het Platform en heeft 48u de tijd om de publicatie van een post te weigeren waarna boa zorgt voor de publicatie ervan.

4.3. ABONNEES DIE GEBRUIK MAKEN VAN DIENSTEN ROND BENCHMARKING EN KPI’S

De Abonnee kan beroep doen op boa om jaarlijks een benchmarkingrapport te ontvangen met de belangrijkste KPI’s voor de bedrijfsvoering van de Abonnee. De Abonnee ontvangt dit rapport in het 2de semester van het kalenderjaar. Abonnees die hun Overeenkomst afsluiten na 31 mei kunnen voor dat jaar geen benchmarkingrapport meer ontvangen. De Abonnee kan hiervoor toestemming verlenen aan hun leverancier om softwarematig operationele en financiële gegevens uit te wisselen met boa. boa heeft hierdoor geen rechtstreekse toegang tot deze gegevens maar kan deze uitsluitend gebruiken om op geanonimiseerde manier eenmaal per jaar de benchmarkingrapporten op te maken. Indien de gegevens niet aan boa worden bezorgd via een softwarematige koppeling, dient de Abonnee deze gegevens manueel en tijdig te bezorgen aan boa op de wijze die door boa wordt verzocht.

4.4. ABONNEES DIE GEBRUIK MAKEN VAN DIENSTEN ROND WEBSHOP

Klanten van de Abonnee kunnen via de webshop goederen aankopen. boa werkt voor haar webshop samen met een beperkt aantal geselecteerde partners. De Abonnee kan via het Platform aangeven in welke volgorde hij beroep wil doen op de partners. Bij bestellingen wordt steeds beroep gedaan op de eerste voorkeurspartner waar de goederen voorradig zijn. De Abonnee is verplicht om aan te geven of hij de bestellingen manueel of automatisch wil laten verwerken. Bij manuele verwerking, ontvangt de Abonnee een e-mail met de bestelling die via de webshop werd gedaan en draagt de Abonnee zelf zorg voor de verwerking en levering van de bestelling. Bij automatische verwerking wordt een softwarematige koppeling voorzien met de partners waardoor de bestellingen automatisch bij de Abonnee worden geleverd. De eerste maal dat een Abonnee kiest voor automatische verwerking zijn de kosten die hieraan verbonden zijn inbegrepen in de Abonnementsprijs. De kosten die verbonden zijn aan elke latere wijziging hiervan worden door boa aan kostprijs doorgerekend aan de Abonnee. Elke maand ontvangt de Abonnee een afrekening van de bestelde goederen met verrekening van de vergoeding voor het gebruik van de webshop.

5. AUTEURSRECHT EN BEPERKTE LICENTIE

Met uitzondering van de gegevens die van u worden verzameld, zijn de website, het Platform en de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, logo’s van boa en alle vormgeving, tekst, grafische elementen, afbeeldingen, informatie, data, software, geluidsbestanden, andere bestanden en de selectie en rangschikking ervan (tezamen de “Materialen”) eigendom van boa en vallen deze onder de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht.

Als Abonnee wordt aan u een beperkte, niet-overdraagbare toegang verleend tot gebruik van de website, het Platform en de Diensten.  Dit toegangsrecht dat hieronder wordt beschreven is onderworpen aan deze Abonnementsovereenkomst, en hierin is het volgende niet inbegrepen of toegelaten: (a) wederverkoop van de website, Platform, Diensten, Materialen of enig onderdeel daarvan; (b) distributie, openbare uitvoering of openbare vertoning van het Platform, Diensten, Materialen of enig onderdeel daarvan; (c) wijziging of het maken van afgeleide werken van de website, Platform, Diensten, Materialen of enig onderdeel daarvan; (d) gebruik van geautomatiseerde methoden, met inbegrip van spiders, robots, crawlers, tools voor datamining en dergelijke om gegevens te downloaden uit de website, Platform, Diensten, Materialen of enig onderdeel daarvan; (e) downloaden (afgezien van caching van pagina’s) van enig onderdeel van de website, Platform, Diensten of Materialen of gegevens die daarin zijn opgenomen; (f) pogingen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot computersystemen van boa of activiteiten ontplooien die de website, Platform of Diensten ontregelen, de kwaliteit ervan aantasten, de werking ervan verstoren, of de functionaliteit ervan belemmeren; (g) enig onderdeel van het Platform, de Diensten of Materialen gebruiken als bestemming van koppelingen in (reclame)berichten; (h) Website, Platform, Diensten of software van boa of enig onderdeel daarvan kopiëren, aanpassen, gebruiken als basis voor afgeleide werken, reverse-engineering, decompileren of anderszins trachten de broncode ervan te verkrijgen; of (i) zich toegang verschaffen tot de website, Platform, Diensten, Materialen of enig onderdeel daarvan voor de ontwikkeling van, of het verlenen van hulp bij de ontwikkeling van een concurrerend product of concurrerende dienst.  Tenzij specifiek aangegeven in dit document, kan niets in deze Abonnementsovereenkomst worden opgevat als het verlenen van een licentie voor intellectuele eigendomsrechten.

6. TOESTEMMING VOOR DE ONTVANGST VAN E-MAILS EN KENNISGEVINGEN

Als Abonnee kunt u niet afzien van de ontvangst van e-mails van boa met betrekking tot uw account.  De betrokken partijen kunnen wettelijke kennisgevingen doen door middel van e-mail. De e-mail wordt geacht te zijn bezorgd zodra deze is verzonden.  Het adres voor kennisgevingen aan boa is info@boavetsforvets.be en uw adres voor kennisgevingen in het kader van deze Overeenkomst is het e mailadres dat op dat moment door u is aangegeven in uw accountprofiel.  Verder gaat u ermee akkoord, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenst, marketing-e-mails te ontvangen in verband met de Diensten.

7. GEHEIMHOUDING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS

Vertrouwelijke Informatie is niet-openbare informatie die wordt aangeduid als “vertrouwelijk”, of waarvan een redelijk persoon begrijpt dat deze vertrouwelijk is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Diensten en de Materialen en de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Partijen nemen redelijke stappen om elkaars Vertrouwelijke Informatie te beschermen en gebruiken elkaars Vertrouwelijke Informatie uitsluitend voor doeleinden in het kader van de zakelijke relatie tussen de partijen.  Geen van de partijen mag Vertrouwelijke Informatie bekend maken aan derden, uitgezonderd eigen werknemers, opdrachtnemers, adviseurs en consultants (“Vertegenwoordigers”), en dan uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is en onder een geheimhoudingsplicht die ten minste even veel bescherming biedt als deze Overeenkomst.  Elke partij blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van Vertrouwelijke Informatie door haar Vertegenwoordigers en dient de andere partij onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van kennisneming van ongeautoriseerd gebruik of ongeautoriseerde openbaarmaking.

8. VERLENING VAN TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK GECUMULEERDE GEGEVENS

De Abonnee verleent boa het recht gebruik te maken van geanonimiseerde gecumuleerde gegevens die boa verzamelt bij de uitvoering van haar Diensten.

9. OVERDRAAGBAARHEID

Deze Overeenkomst mag niet door u worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van boa.

10. MERKEN

“boa vets for vets” en de boa-logo’s en andere slogans en namen van producten of diensten die worden weergegeven, zijn handelsmerken van boa en haar leveranciers en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.  Het is niet toegestaan metatags of andere ‘verborgen tekst’ te gebruiken waarin “boa vets for vets” of een ander handelsmerk of andere naam, productnaam of dienstnaam van boa is opgenomen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.  Verder zijn de vormgeving van de website en het Platform, met inbegrip van alle paginakoppen, eigen grafische elementen, knoppictogrammen en scripts dienstmerken, handelsmerken en/of huisstijl van boa en mogen deze niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.  Alle overige handelsmerken, productnamen en namen of logo’s zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

11. AFWIJZING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Uitgezonderd hetgeen uitdrukkelijk is bepaald in deze Overeenkomst, worden de website, het Platform, de Diensten en Materialen geleverd “zoals deze zijn” en “onder voorbehoud van beschikbaarheid”, zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.  boa wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van kwaliteit, eigendom, niet-inbreukmakend karakter, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel van de hand.  boa verklaart of garandeert niet dat de website, Platform, Diensten of Materialen, met inbegrip van de informatie die beschikbaar is op de website, het Platform of via de Diensten, nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn.  Hoewel boa probeert uw toegang en gebruik van de website, Platform, Diensten en Materialen veilig te maken, kan boa niet verklaren of garanderen dat de website, Platform of de Diensten of haar server(s), of alle inhoud of Materialen vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn. Daarom is het raadzaam algemeen erkende software te gebruiken voor het detecteren en neutraliseren van virussen, spyware, malware en andere schadelijke of anderszins ongewenste componenten van een download.

Elke Abonnee draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de uitoefening van zijn beroep en heeft de volledige verantwoordelijkheid over de keuze welke goederen en diensten daartoe bijdragen. boa biedt haar Diensten aan ten behoeve van haar Abonnees maar kan zelf niet beoordelen welke Diensten het beste bijdragen aan een kwalitatieve beroepsuitoefening van de Abonnee die daarover als enige de verantwoordelijkheid draagt. Zo ook kan geen enkele Dienst worden aanzien als een aanzet tot verhoogd verbruik van antibiotica. Via haar Diensten stimuleert boa samenwerking met haar voorkeurspartners, zonder het volume van afname te stimuleren. Gebruik van antibiotica valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Abonnee.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Deze Overeenkomst en uw gebruik van de website, het Platform, Diensten en Materialen zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Wanneer partijen gerechtelijke stappen nemen op grond van deze Overeenkomst, zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd om hiervan kennis te nemen en meer bepaald de rechtbanken die bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van boa.

13. DEELBAARHEID

Indien enig onderdeel van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit enkel gevolgen voor de betreffende bepaling(en) en blijven de resterende bepalingen volledig van kracht, bindend en afdwingbaar.

14. FEEDBACK

U kunt ervoor kiezen of wij kunnen u uitnodigen opmerkingen of ideeën met betrekking tot de Diensten in te zenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot opmerkingen of ideeën voor verbetering van de Diensten of onze producten (“Feedback”).  Door Feedback te sturen gaat u ermee akkoord dat het boa vrij staat de Feedback bekend te maken of de Feedback anderszins te gebruiken, zonder dat dit schade aan u mag berokkenen. 

15. AFSTAND VAN RECHT

Indien wordt afgezien van de toepassing van een bepaling of voorwaarde van deze Overeenkomst houdt dit geen afstand in van de betreffende bepaling of voorwaarden van deze Overeenkomst maar een louter uitstel.  Afstand nemen van een bepaling of voorwaarde is niet bindend, tenzij dit schriftelijk wordt bekrachtigd door de afstandnemende partij.

16. GEHELE OVEREENKOMST

Deze Overeenkomst tezamen met het Privacybeleid vormt, behoudens schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van de website, het Platform en de Diensten.

×